fbpx
Przejdź do treści

Regulamin

Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Dietetyk Kamil Paprotny (kamilpaprotny.pl/sklep) W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem sklepu internetowego jest Kamil Paprotny z siedzibą w 44-282 Czernica, ul. Stara 11, o numerze NIP: 6423222691 Regon 385825564, dalej zwanym „Sprzedającym” lub „Dietetykiem”.

 • zarejestrowane przez: Dietetyk Kamil Paprotny
 • adres poczty elektronicznej: kontakt@kamilpaprotny.pl
 • nr telefonu: 508509760
 • Użytkownicy mogą się kontaktować z sprzedawcą przez powyższy: mail lub telefon

Słowniczek

Przez poniższe określenia użyte w regulaminie należy rozumieć:

Sprzedający – należy przez to rozumieć sklep internetowy Dietetyk Kamil Paprotny

Użytkownik – należy przez to rozumieć klienta będącego osobą fizyczną dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Sklep internetowy – należy przez to rozumieć internetową platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§ 1. Zakres działalności

1. Sklep internetowy umożliwia zakup produktów tj. e-booków, gotowych jadłospisów, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na terenie Polski. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem Sklep internetowy umów sprzedaży.

2. Zgodnie z art. 16-18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. Zm. Klient wyraża zgodę na korzystanie z usług świadczonych przez Dietetyk Kamil Paprotny.

3. Klient będzie stosować się do zakupionych produktów, a w razie wątpliwości będzie konsultował się z Dietetykiem. Klient przyjmuje do wiadomości, że zastosowane produkty mogą być niewystarczające do zagwarantowania zadowalającego efektu, głównie w wyniku występowania czynników pozadietetycznych. W razie wystąpienia ukrytych stanów chorobowych należy zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

4. Dietetyk oświadcza, że opracowane produkty są zgodne z aktualną wiedzą naukową, zachowują zasady sztuki dietetycznej i dobrej praktyki zawodowej, ze szczególną dbałością o zdrowie pacjenta. Ze względu na złożoność problemu, zmienność osobniczą i złożoność organizmu ludzkiego, skutki stosowania produktów nie zawsze są możliwe do przewidzenia, jak również nie można w całości zagwarantować skuteczności terapii i rezultatów, co Kupujący przyjmuje do wiadomości. 5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za komplikacje zdrowotne, wynikłe ze stosowania sprzedawanych w Sklepie internetowym produktów w sposób niewłaściwy, w szczególności sprzeczny z medycznymi zaleceniami Klienta.

§ 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem sprzedażowym Sklepu internetowego

1. Sklep internetowy umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies,

2. Należy posiadać aktywny adres poczty internetowej (e-mail)

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania ze Sklepu internetowego, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu internetowego.

§3 Zawieranie umów i realizacja zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty Sklepu internetowego jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na jego stronie: zasadami dokonywania zakupów, dostępnymi cenami (podane ceny w walucie polskiej PLN brutto) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Informacje znajdujące się w Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Zamówienie złożone przez klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. W celu zakupu produktu dostępnego w Sklepie internetowym, Użytkownik musi dokonać prawidłowo wypełnić formularza zamówienia. Po wpisaniu danych użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu Sklepu internetowego.

5. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia zamówienia potwierdzonego przesłanym mailem na pocztę użytkownika .

6. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

7. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie ich na podany w formularzu zamówienia adres mailowy w ciągu 24 godzin, liczonych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy.

8. W przypadku wybrania przez użytkownika formy płatności „przelew” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.

§ 4 Płatność

1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy, przelew online za pośrednictwem serwisu „przelewy24.pl”. Szczegółowy regulamin płatności dotyczący metody płatności za pośrednictwem przelewy24 dostępny jest poniżej.

4. Dokonanie opłaty za dokonane zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 5 Dostawa

1. Zakupione produkty dostarczane są pod adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia. Dostawa na adres email jest bezpłatna.

2. W dniu wysłania produktu przekazywane jest na adres e-mail Klienta potwierdzenie zamówienia.

3. Termin dostawy zamówionych produktów wynosi do 24 godzin od momentu zatwierdzenia płatności.

4. Termin dostarczenia indywidualnych jadłospisów wynosi do 14 dni od momentu zatwierdzenia płatności.

§ 6 Prawo do Odstąpienia od Umowy

1. Klient wyraża zgodę na rezygnację z prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kamilpaprotny.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sklepu internetowego: 44-282 Czernica, ul. Stara 11.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu) przedmiot reklamacji przyczynę reklamacji podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§8 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. roku oraz ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem kamilpaprotny.pl/polityka-prywatnosci

§9 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie internetowym i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin kamilpaprotny.pl/regulamin

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka są objęte prawami autorskimi. Nieuprawnione udostępnienie tychże materiałów osobom nieuprawnionym może wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą przez przepisy prawa prywatnego oraz publicznego.

6. Regulamin płatności przelewy24:

§ 1 Definicje

 1. Akceptant – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta.
  1. Serwis/Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.
  1. Panel transakcyjny –  Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.
  1. Instytucja pośrednicząca – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za którego pośrednictwem Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.
  1. Dzień Roboczy – (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) – dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy”
  1. Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:
 2. Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,
 3. Weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
 4. Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
 5. Dokonana – Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,
 6. Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
 7. Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności 
i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje unikalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient powinien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.
4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu nieprawidłowego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel, na jaki pójdą wpłacone środki.
5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas, w którym Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta 
o poprawnym wykonaniu płatności.
6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niedziałania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niezastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.
9. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.
10. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
11. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
12. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, a także wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
13. Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty – numer Płatności.

15. Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
16. Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.
Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
17. Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.

§ 2. Postanowienia końcowe

 1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających 
  z korzystania z usług Spółki, zostanie poprzedzone wyczerpaniem drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie paragrafem niniejszym.
 2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.
 3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, 
  w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
 5. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.
 6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 2018, poz. 1000) jest PayPro oraz DialCom24.
 7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.
 8. Szczegółowy tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji znajduje się na stronie: PayPro S.A.:https://www.przelewy24.pl/reklamacje.