fbpx
Przejdź do treści

Regulamin

Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Dietetyk Kamil Paprotny (kamilpaprotny.pl/sklep) W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem sklepu internetowego jest Kamil Paprotny z siedzibą w 44-282 Czernica, ul. Stara 11, o numerze NIP: 6423222691 Regon 385825564, dalej zwanym „Sprzedającym” lub „Dietetykiem”.

  • zarejestrowane przez: Dietetyk Kamil Paprotny
  • adres poczty elektronicznej: kontakt@kamilpaprotny.pl
  • nr telefonu: 508509760
  • Użytkownicy mogą się kontaktować z sprzedawcą przez powyższy: mail lub telefon

Słowniczek

Przez poniższe określenia użyte w regulaminie należy rozumieć:

Sprzedający – należy przez to rozumieć sklep internetowy Dietetyk Kamil Paprotny

Użytkownik – należy przez to rozumieć klienta będącego osobą fizyczną dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Sklep internetowy – należy przez to rozumieć internetową platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§ 1. Zakres działalności

1. Sklep internetowy umożliwia zakup produktów tj. e-booków, gotowych jadłospisów, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na terenie Polski. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem Sklep internetowy umów sprzedaży.

2. Zgodnie z art. 16-18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. Zm. Klient wyraża zgodę na korzystanie z usług świadczonych przez Dietetyk Kamil Paprotny.

3. Klient będzie stosować się do zakupionych produktów, a w razie wątpliwości będzie konsultował się z Dietetykiem. Klient przyjmuje do wiadomości, że zastosowane produkty mogą być niewystarczające do zagwarantowania zadowalającego efektu, głównie w wyniku występowania czynników pozadietetycznych. W razie wystąpienia ukrytych stanów chorobowych należy zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

4. Dietetyk oświadcza, że opracowane produkty są zgodne z aktualną wiedzą naukową, zachowują zasady sztuki dietetycznej i dobrej praktyki zawodowej, ze szczególną dbałością o zdrowie pacjenta. Ze względu na złożoność problemu, zmienność osobniczą i złożoność organizmu ludzkiego, skutki stosowania produktów nie zawsze są możliwe do przewidzenia, jak również nie można w całości zagwarantować skuteczności terapii i rezultatów, co Kupujący przyjmuje do wiadomości. 5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za komplikacje zdrowotne, wynikłe ze stosowania sprzedawanych w Sklepie internetowym produktów w sposób niewłaściwy, w szczególności sprzeczny z medycznymi zaleceniami Klienta.

§ 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem sprzedażowym Sklepu internetowego

1. Sklep internetowy umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies,

2. Należy posiadać aktywny adres poczty internetowej (e-mail)

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania ze Sklepu internetowego, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu internetowego.

§3 Zawieranie umów i realizacja zamówień

1. Warunkiem skorzystania z oferty Sklepu internetowego jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na jego stronie: zasadami dokonywania zakupów, dostępnymi cenami (podane ceny w walucie polskiej PLN brutto) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Informacje znajdujące się w Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Zamówienie złożone przez klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. W celu zakupu produktu dostępnego w Sklepie internetowym, Użytkownik musi dokonać prawidłowo wypełnić formularza zamówienia. Po wpisaniu danych użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu Sklepu internetowego.

5. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia zamówienia potwierdzonego przesłanym mailem na pocztę użytkownika .

6. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

7. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie ich na podany w formularzu zamówienia adres mailowy w ciągu 24 godzin, liczonych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy.

8. W przypadku wybrania przez użytkownika formy płatności „przelew” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.

§ 4 Płatność

1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy, przelew online za pośrednictwem serwisu „przelewy24.pl”

4. Dokonanie opłaty za dokonane zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 5 Dostawa

1. Zakupione produkty dostarczane są pod adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia. Dostawa na adres email jest bezpłatna.

2. W dniu wysłania produktu przekazywane jest na adres e-mail Klienta potwierdzenie zamówienia.

3. Termin dostawy zamówionych produktów wynosi do 24 godzin od momentu zatwierdzenia płatności.

§ 6 Prawo do Odstąpienia od Umowy

1. Klient wyraża zgodę na rezygnację z prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kamilpaprotny.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sklepu internetowego: 44-282 Czernica, ul. Stara 11.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu) przedmiot reklamacji przyczynę reklamacji podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§8 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. roku oraz ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem kamilpaprotny.pl/polityka-prywatnosci

§9 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie internetowym i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin kamilpaprotny.pl/regulamin

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka są objęte prawami autorskimi. Nieuprawnione udostępnienie tychże materiałów osobom nieuprawnionym może wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą przez przepisy prawa prywatnego oraz publicznego.